Karta - Deklaracja zasadnicza – Zadania i cele Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück, kwiecień 1965 r.

25.05.2020

Pełnomocne delegatki narodowych komitetów przyjaźni z Ravensbrückiem z następujących krajów

Belgia

RFN

Dania

NRD

Francja

Niderlandy

Norwegia

Austria

Polska

Węgry

Czechosłowacja

zadecydowały 26-tego kwietnia 1965 r. stworzyć Międzynarodowy Komitet Ravensbrück (M.K.R.). Ustaliły one cele i formy pracy Międzynarodowej Wspólnoty Obozowej (M.W.O.) następującej treści:

a) Siedzibą M.W.O. Ravensbrücka jest symbolicznie Ravensbrück, gdzie nasze koleżanki z NRD, popierane przez innych obywateli, urządziły na miejscu naszych walk i cierpień Miejsce Pamięci i Muzeum. b) M.W.O. Ravensbrück działać będzie ku czci i obronie pamięci naszych zmarłych wspólnie z rodzinami zmarłych koleżanek. Będzie się ona starać o to, żeby przyjaźń zawarta w obozie nadal została i dalej się rozwijała. Ta przyjaźń wiąże nas byłych więźniów bez względu na narodowość, polityczne poglądy, rasę i religię. M.W.O. dążyć będzie do wzajemnego porozumienia między narodami i tym samym przyczyni się do zachowania pokoju.

M.W.O. Ravensbrück będzie się starać o następujące sprawy: 1. Nie pozwolimy, żeby faszystowscy modercy i ich inicjatorzy obeszli się bez sprawiedliwej kary i chowali się za jurystycznymi paragrafami. Walczyć będziemy przeciwko odrodzeniu faszyzmu. 2. Zwracany się przeciwko wszelkim przejawom wskrzeszenia gnębienia ludzi i narodów. Wspólnie będziemy walczyć za wolność i niepodległość narodów. 3. Uczyć będziemy naszą młodzież w duchu walki przeciwko faszyzmowi. 4. Przyczynić się chcemy do zachowania pokoju i ugodowego porozumienia między narodami. 5. Starać się będziemy o zebranie dokumentów ze wszystkich krajów, na podstawie których mogłoby powstać dokładne przedstawienie o historii obozu.

Każdy kraj, który jest członkiem Wspólnoty Obozowej, deleguje w M.W.O Ravensbrück dwie przedstawicielki. Na czele M.W.O. stoi Prezydium, które liczy 7 osób. Prezydium wybiera Prezydentkę. Siedzibą Prezydium jest Paryż.